Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 03.04.2017r. informujące o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych"

znak: ŚGO.6220.06.2017                                                Mrągowo, dnia 03 kwietnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 03.04.2017 r na wniosek Pana Daniela Niedźwiedzkiego reprezentującego Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiedzki z siedzibą przy ul. Martuszewskiego 34 w Olsztynie, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.06.2016 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie  DW 600 w msc. Mrągowo   w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71) – budowa i przebudowa kolektorów deszczowych o określonych parametrach stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla ww. decyzji oraz postępowania jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami , ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo pok. 52, od poniedziałku do piątku ( w godz. 7.30-15.30) w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.