Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2017r. o wydanym postanowieniu o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko

znak: ŚGO.6220.6.2017                                                Mrągowo, dnia 15 marca  2017r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 

Burmistrz Miasta Mrągowo działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016,poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015,  poz. 1651 z późn. zm. )


zawiadamia,


że w dniu 15.03.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:   „Rozbudowa DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.

 

Strony postępowania  mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52, w godz. 730 - 1530.Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mrągowo, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Mrągowie.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 

 

 

 


 

Burmistrz Miasta Mrągowo

 

Otolia Siemieniec