Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 25.01.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa DW600 w msc.Mragowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych.

znak: ŚGO.6220.6.2017                                                 Mrągowo, dnia 25 styczeń 2017r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1  i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353)

 

Burmistrz Miasta Mrągowo

zawiadamia,

że w dniu 25.01.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Daniela Niedźwiedzkiego reprezentującego Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiedzki z siedzibą przy   ul. Martuszewskiego 34 w działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.06.2016 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.

Osoby mające interes prawny mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52,  w godz. 7.30 - 15.30.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy mogą również składać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mragowo.um.gov.pl lub pisemnie do Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta Mrągowo

                                                                                       Otolia Siemienic