Kategoria: Załatwianie spraw - gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

Umorzenia w całości, części lub rozłożenie na raty wierzytelności z tytułu czynszu za lokal

Termin załatwienia

Zgodnie z Kpa

Telefon kontaktowy

89 741-90-25

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o umorzenie w całości, części lub rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z podaniem okoliczności uzasadniających umorzenie zobowiązania / jeżeli za wierzytelności odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik wówczas wszyscy muszą podać źródło dochodu /.
2. informacja TBS „KARO” Spółka z o.o. w Mrągowie o wysokości zadłużenia oraz regulowaniu należności,
3. wywiad środowiskowy z MOPS.

Opłaty

Nie pobiera się.

Uwagi

Informacje o korzystaniu z pomocy finansowej – dodatki mieszkaniowe, są uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.

Podstawa prawna

Uchwała nr XLVI/6/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.