Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Danuta Kachnowicz

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

BURMISTRZ   MIASTA  MRĄGOWO

informuje,  że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, został wywieszony,  na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży,  położonej w Mrągowie przy ulicy  Polnej 9/1 wraz ze sprzedażą 119/1000 części udziału w działkach gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 jako działki nr 79/2 i 79/4, o powierzchni łącznej 1719m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00021778/8, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) wynosi  sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Bliższych   informacji  na   temat   wyżej   opisanej nieruchomości   udziela   Referat  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.