Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Danuta Kachnowicz

Podanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ   MIASTA  MRĄGOWO

informuje,  że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, zostały wywieszone,  na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży,  położonych w Mrągowie przy ulicach:

- Królewieckiej 23/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 148/1000 części udziału w działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 157/15, o powierzchni 440m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00012950/2, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 8 Maja 1/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 1/8 części udziału w działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działka nr 81/2, o powierzchni 141m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00007928/1, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) wynosi  sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszych wykazów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Bliższych   informacji  na   temat   wyżej   opisanych   nieruchomości   udziela   Referat  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.