Kategoria: Wybory i referenda

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 5 sierpnia 2016 r. o uzupełnieniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Mrągowie

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783), w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Mrągowie zarządzonymi na dzień 4 września 2016 r., informuję, co następuje:

W związku z prawidłowym zgłoszeniem do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Mrągowie kandydatów w liczbie mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, Burmistrz Miasta Mrągowo dokonuje uzupełnienia jej składu w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r.

Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje spośród osób stale zamieszkałych na obszarze działania Rady Miejskiej w Mrągowie.

Zgłoszenie należy złożyć Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

Wzór zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783) dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz na stronie internetowej http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl

 

Burmistrz Miasta Mrągowo

   (-) Otolia Siemieniec

Załączniki: