Kategoria: Wybory i referenda

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

Wybory uzupełniające w Okręgu Wyborczym Nr 21 do Rady Miejskiej w Mrągowie zostaną przeprowadzone w dniu 4 września 2016 r. w godzinach 7:00 do 21:00.

W wyborach do Rady Miejskiej w Mrągowie głosować można tylko na jednego kandydata,stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 16.08.2016 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 26.08.2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89 741 90 00.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo

(-) Otolia Siemieniec