Kategoria: Załatwianie spraw - ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dane, o których mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Załączniki: