Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412017-08-30XXXV/8/2017Uchwała w sprawie odwołania z funkcji przedstawiciela Gminy Miasto Mrągowo w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,Obowiązujący
422017-08-30XXXV/7/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
432017-08-30XXXV/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
442017-08-30XXXV/5/2017Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Obowiązujący
452017-08-30XXXV/4/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych,Obowiązujący
462017-08-30XXXV/3/2017Uchwała w sprawie 3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych,Obowiązujący
472017-08-30XXXV/2/2017Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Mrągowo na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Deporium Inc.Sp. z o.o.,Obowiązujący
482017-08-30XXXV/1/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Na Ostrowiu,Obowiązujący
492017-08-16XXXIV/1/2017Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych oraz terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.Obowiązujący
502017-08-0748/2017Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji dokumentu pt „Koncepcja uszczegółowionych planowanych przebiegów dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Mrągowo”.Obowiązujący
Strona 5 z 122