Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212017-10-26XXXVII/8/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,Obowiązujący
222017-10-26XXXVII/7/2017Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości,Obowiązujący
232017-10-26XXXVII/6/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłatyObowiązujący
242017-10-26XXXVII/5/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
252017-10-26XXXVII/4/2017Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, obowiązujących w roku 2018,Obowiązujący
262017-10-26XXXVII/3/2017Uchwała w sprawie 3) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także skazania organów do tego uprawnionych,Obowiązujący
272017-10-26XXXVII/2/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2014-2018”,Obowiązujący
282017-10-26XXXVII/13/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
292017-10-26XXXVII/12/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
302017-10-26XXXVII/1/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu,Obowiązujący
Strona 3 z 122